ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be absorbed in

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be absorbed in*, -be absorbed in-

be absorbed in ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ก่น (v.) be absorbed in See also: be deep in, be engrossed in Syn. ตั้งหน้า, มุ่ง
ง่วนอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ, จดจ่ออยู่กับ
จดจ่ออยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. ยุ่งอยู่กับ
ยุ่งอยู่กับ (v.) be absorbed in See also: be busy with Syn. จดจ่ออยู่กับ

be absorbed in ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
入味[rù wèi, ㄖㄨˋ ㄨㄟˋ, 入味] tasty; to be absorbed in sth; interesting

be absorbed in ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
演劇付く;演劇づく[えんげきづく, engekiduku] (v5k) to be absorbed in a play
考えにふける;考えに耽る[かんがえにふける, kangaenifukeru] (exp,v1) (See 考え事に耽る) to be absorbed in thought; to muse; to muse about; to think things through
考え事にふける;考え事に耽る[かんがえごとにふける, kangaegotonifukeru] (exp,v5r) be absorbed in deep thought; be sunk in thought
凝る[こる, koru] (v5r,vi) (1) to grow stiff; (2) to be absorbed in; to be devoted to; to be a fanatic; to elaborate; (P)
窶す;俏す(oK)[やつす, yatsusu] (v5s,vt) (1) to be absorbed in; to lose oneself to; (2) to disguise oneself as; to adorn oneself
耽る(P);耽ける(io)[ふける, fukeru] (v5r,vi) (1) to indulge in; to give oneself up to; to be obsessed by; (aux-v) (2) (See 読み耽ける) to be engrossed in; to be lost in; to be absorbed in; (P)

be absorbed in ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จดจ่อ[v.] (jotjø) EN: concentrate ; pay particular attention to ; be absorbed in FR:
ขลุกอยู่กับ[v. exp.] (khluk yū ka) EN: be absorbed in FR: être absorbé par
คร่ำเคร่ง[v.] (khramkhreng) EN: be engrossed in ; be absorbed in ; be preoccupied with ; immerse oneself ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard FR:
ครุ่นคิด[v.] (khrunkhit) EN: ponder ; muse ; be toughtful ; be immersed in thought ; be engrossed in thought ; be absorbed in thought ; be deep in thought ; have a bee in one's bonnet ; mull FR:
ก่น[v.] (kon) EN: persist ; do nothing but ; keep ; be absorbed in FR:
หมกมุ่น[v.] (mokmun) EN: immersed oneself in ; be absorbed in ; be engrossed in/with ; be preoccupied ; be occupied ; be immersed in ; bury oneself in FR: être absorbé par/dans ; être préoccupé
ม่ง[n.] (mong) EN: be absorbed in FR:
มุ่งมั่น[v.] (mungman) EN: be engrossed in ; immerse oneself ; be absorbed in ; be concentrated in ; be up to the eyes in ; work hard ; firmly intend (to) FR: s'entêter ; s'obstiner ; se creuser la tête
ง่วนอยู่กับ[v. exp.] (ngūan yū ka) EN: be absorbed in ; be busy with FR: être absorbé par ; être occupé à/par
ทำงานง่วน[v. exp.] (tham ngān n) EN: be absorbed in work ; be busy (with) FR:
ยุ่งอยู่กับ[v. exp.] (yung yū kap) EN: be absorbed in FR: s'absorber dans

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be absorbed in
Back to top