ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be absolute

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be absolute*, -be absolute-

be absolute ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
愛想も小想も尽き果てる;愛想もこそも尽き果てる[あいそもこそもつきはてる, aisomokosomotsukihateru] (exp,v1) (See 愛想が尽きる) to be completely disgusted with; to be absolutely fed up with; to run out of patience with

be absolute ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โกรธเป็นฟืนเป็นไฟ[v. exp.] (krōt penfeū) EN: throw a fit ; be absolutely furious FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be absolute
Back to top