ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be abnormal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be abnormal*, -be abnormal-

be abnormal ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิปริต (v.) be abnormal See also: be eccentric, differ from the usual, become unhinged Syn. แปรปรวน
โม่ง (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป, ใหญ่ผิดปกติ
ใหญ่ผิดปกติ (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดรูป
ใหญ่ผิดรูป (v.) be abnormally big See also: be abnormally large, be gigantic, be over-sized Syn. ใหญ่ผิดปกติ

be abnormal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ผิดสังเกต[v.] (phitsangkēt) EN: be unusual ; not look right ; be unaccustomed ; be abnormal ; look funny FR:
วิปลาส[v.] (wipalāt = w) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[v.] (wiparit = w) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
วิปลาส[v.] (wippalāt = ) EN: be strange ; be queer ; be eccentric ; be abnormal FR:
วิปริต[n.] (wipparit = ) EN: be abnormal ; be eccentric ; differ from the usual ; become unhinged FR:
ใหญ่ผิดปกติ[v. exp.] (yai phitpak) EN: be abnormally big FR:
ใหญ่ผิดรูป [v. exp.] (yai phitrūp) EN: be abnormally big FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be abnormal
Back to top