ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

be a watchdog

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *be a watchdog*, -be a watchdog-

be a watchdog ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จ้องจับผิด[v. exp.] (jǿng japphi) EN: watch attentively for a mistake ; be a watchdog FR: surveiller attentivement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า be a watchdog
Back to top