ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

basic structure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *basic structure*, -basic structure-

basic structure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
basic structure (n.) โครงสร้างพื้นฐาน See also: ระบบพื้นฐาน Syn. foundation, base

basic structure ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
โครงสร้างพื้นฐาน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: infrastructure ; basic structure ; substructure ; foundation ; basis FR: infrastructure [f] ; structure de base [f]

basic structure ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bausubstanz {f}basic structure of a building

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า basic structure
Back to top