ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bar the way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bar the way*, -bar the way-

bar the way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: bar the way ; block the way FR:
กั้นกาง[v.] (kankāng) EN: obstruct ; forbid ; bar the way FR:
ขวางหน้า[v. exp.] (khwāng nā) EN: block the way ; bar the way ; block the view FR:
ขวางทาง[v. exp.] (khwāng thān) EN: bar the way ; block the way ; block ; bar ; hinder ; obstruct ; halt ; impede FR: barrer la route

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bar the way
Back to top