ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banana tree fibre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banana tree fibre*, -banana tree fibre-

banana tree fibre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชือกกล้วย[n. exp.] (cheūak-klūa) EN: string made of banana tree ; banana tree fibre FR: corde en fibre de bananier [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banana tree fibre
Back to top