ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

banana flower

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *banana flower*, -banana flower-

banana flower ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
優曇華[うどんげ, udonge] (n) (1) udumbara (mythical Indian plant often identified with the cluster fig, Ficus glomerata); (2) something very rare (from the legend that it flowers once in 3000 years); (3) (See 芭蕉) Japanese fiber banana flower; (4) (See 草蜉蝣) green lacewing eggs

banana flower ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปลีกล้วย[n. exp.] (plī klūay) EN: blossom of the banana tree ; banana flower FR: inflorescence de bananier [f] ; fleur de bananier [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า banana flower
Back to top