ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bamboo rat

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bamboo rat*, -bamboo rat-

bamboo rat ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ้น[n.] (on) EN: bamboo rat FR:
อ้นกลาง[n. exp.] (on klāng) EN: Hoary Bamboo rat FR:
อ้นเล็ก[n. exp.] (on lek) EN: Bay Bamboo Rat FR:
ตุ่น[n.] (tun) EN: mole ; mole rat ; bamboo rat ; Talpa micrura FR: Talpa micrura

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bamboo rat
Back to top