ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

balaclava helmet

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *balaclava helmet*, -balaclava helmet-

balaclava helmet ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
balaclava helmet (n.) หมวกเหล็กที่คลุมหัว คอ ยกเว้นหน้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า balaclava helmet
Back to top