ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bail at

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bail at*, -bail at-

bail at ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bail at (phrv.) คัดค้าน See also: ไม่เห็นด้วย Syn. burke at, jib at
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The court set bail at 200,000 Bahtศาลตั้งเงินค่าประกันสองแสนบาท

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bail at
Back to top