ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bad ruler

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bad ruler*, -bad ruler-

bad ruler ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ทรราช[n.] (thørarāt) EN: despot ; tyrant ; bad ruler FR: tyran [m] ; despote [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bad ruler
Back to top