ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bad luck

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bad luck*, -bad luck-

bad luck ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
bad luck (n.) ความพินาศ See also: ความวินาศ, ความหายนะ, ความวิบัติ, ความโชคร้าย Syn. misfortune, calamity Ops. good luck, good fortune
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ชะตาตก (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ดวงตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงจู๋ (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ดวงตก, ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ดวงตก (v.) have bad luck See also: down on one´s luck Syn. ชะตาตก Ops. ดวงดี, ดวงขึ้น
ฟาดเคราะห์ (v.) drive off bad luck See also: dispel misfortune

bad luck ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吉凶[jí xiōng, ㄐㄧˊ ㄒㄩㄥ, 吉凶] good and bad luck (in astrology)
倒霉[dǎo méi, ㄉㄠˇ ㄇㄟˊ, 倒霉] have bad luck; be out of luck
霉气[méi qì, ㄇㄟˊ ㄑㄧˋ, 霉气 / 霉氣] a moldy smell; damp and rotten; fig. rotten bad luck
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, 冤枉] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile
丧门星[sàng mén xīng, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄒㄧㄥ, 丧门星 / 喪門星] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
丧门神[sàng mén shén, ㄙㄤˋ ㄇㄣˊ ㄕㄣˊ, 丧门神 / 喪門神] messenger of death (cf Irish banshee); person bringing bad luck
蹇运[jiǎn yùn, ㄐㄧㄢˇ ㄩㄣˋ, 蹇运 / 蹇運] misfortune; bad luck

bad luck ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
口裏;口占;口うら[くちうら, kuchiura] (n) (1) (esp. 口裏) determining a speaker's true or hidden meaning; determining a speaker's intentions from his manner of speech; (2) (arch) (esp. 口占) divining good or bad luck from listening to someone
悪妻は百年の不作[あくさいはひゃくねんのふさく, akusaihahyakunennofusaku] (exp) a bad wife spells the ruin of her husband; a bad wife means a hundred years of bad luck to her husband
けち[, kechi] (n,adj-na) (1) (also 吝嗇) stinginess; miserliness; penny-pinching; cheesparing; miser; pinchpenny; skinflint; cheapskate; tightwad; niggard; (2) shabby; cheap; mangy; poor; (3) petty; narrow-minded; quibbling; mean-spirited; (4) bad luck; ill omen; glitch
けちのつき始め[けちのつきはじめ, kechinotsukihajime] (exp) (See けちをつける) the first sign of bad luck; the first bad omen
不吉[ふきつ, fukitsu] (adj-na,n) ominous; sinister; bad luck; ill omen; inauspiciousness; (P)
凶;兇[きょう, kyou] (n) (1) bad luck; bad fortune; (2) evil; wickedness
残念[ざんねん, zannen] (adj-na,n) deplorable; bad luck; regret; disappointment; (P)

bad luck ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาถรรพ์ ; อาถรรพณ์[n.] (āthan) EN: mysterious bad luck ; mysterious bad influence FR:
บาปเคราะห์[n.] (bāppakhrǿ [) EN: misfortune ; bad luck ; adversity FR: malchance [f]
ชะตาร้าย[n. exp.] (chatā rāi) EN: bad luck FR: malheur [m]
โชคไม่ดี[v. exp.] (chōk mai dī) EN: have no luck ; have bad luck ; be unlucky ; have misfortune ; be unfortunate ; be luckless ; be ill-fated FR: être malchanceux ; jouer de malchance ; avoir la scoumoune (pop.)
โชคร้าย[n. exp.] (chōk rāi) EN: bad luck ; misfortune ; out of luck FR: malchance [f] ; infortune [f] ; mauvaise fortune [f] ; déveine [f] (fam.) ; poisse [f] (fam.) ; guigne [f] (fam.) ; guignon [m] (fam. - vx) ; cerise [f] (arg.)
ดวงจู๋[v.] (dūang jū) EN: have bad luck ; down on one's luck FR: manquer de chance
ดวงตก[X] (dūang tok) EN: be done on one's luck ; have bad luck FR: son étoile pâlit
ฟาดเคราะห์[v. exp.] (fāt khrǿ) EN: drive off bad luck ; dispel misfortune FR:
เฮงซวย[adj.] (hengsūay) EN: tough luck ; bad luck ; lousy ; bad ; inferior FR:
กาลกรรณี[n.] (kālakannī =) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
กาลกิณี[n.] (kālakinī = ) EN: dark hour ; evil times ; bad luck ; ill fortune ; evil aspect ; misfortune ; misery ; ill-lucks ; adversity ; mischance ; unfortunate FR: heures sombres [fpl]
เคราะห์หามยามร้าย[n.] (khrǿhāmyāmr) EN: misfortune ; bad luck ; misadventure ; mischance ; misery FR: mauvaise fortune [f]
เคราะห์ร้าย[n.] (khrǿrāi) EN: misfortune ; unfortunate ; bad luck ; misadventure ; mischance FR:
มือตก[v.] (meūtok) EN: downgrade ; go downhill ; be unfortunate ; fail ; be on the decline ; lose one's touch ; have bad luck FR: décliner
พ้นเคราะห์[v. exp.] (phon khrǿ) EN: get over one's spell of bad luck ; put paid to one's bad luck ; put paid to one's misfortune FR:
ประสบเคราะห์กรรม[v. exp.] (prasop khrǿ) EN: meet with misfortune ; suffer misfortune ; suffer bad luck FR:
สะเดาะเคราะห์[v. exp.] (sadǿ khrǿ) EN: change one' s bad fortune through a ceremony ; remove one's bad luck with a ceremony FR:
ซวย[v.] (sūay) EN: be unlucky ; be followed by a jinx ; run into bad luck ; fall on evil days FR: avoir la poisse ; avoir la guigne (fam.)
ตกอับ[v.] (tok-ap) EN: be down in one's luck ; fall on hard times ; be out of favour ; fall into misfortune ; have a streak of bad luck ; be in low circumstances FR: tomber en disgrâce
เหี้ย[n.] (hīa) EN: damn ; goddamn ; bad person ; bad guy ; great villain ; jinx ; scoundrel ; person who brings bad luck, ; thoroughly bad character FR: vilaine personne [f] ; scélérat [m] ; fripouille [f] ; personne qui porte la guigne [f]

bad luck ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pechsträhne {f}run of bad luck

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bad luck
Back to top