ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

bad disposition

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *bad disposition*, -bad disposition-

bad disposition ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารมณ์ร้าย[adj.] (ārom rāi) EN: bad-tempered ; hot-tempered ; bad disposition ; hyperthymia FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า bad disposition
Back to top