ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

back wind by reversing the wings (as birds do)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *back wind by reversing the wings (as birds do)*, -back wind by reversing the wings (as birds do)-