ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

awaken from (1)

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *awaken from (1)*, -awaken from (1)-

awaken from (1) ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
awaken from (1) (phrv.) ปลุกจาก See also: ทำให้ตื่นจาก Syn. awake from, wake from

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า awaken from (1)
Back to top