ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

average sea - level

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *average sea - level*, -average sea - level-

average sea - level ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ระดับทะเลปานกลาง[n.] (radapthalēp) EN: mean sea – level ; average sea - level FR: niveau moyen de la mer [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า average sea - level
Back to top