ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automated teller machine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automated teller machine*, -automated teller machine-

automated teller machine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM

automated teller machine ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geldautomat {m}autoteller; automated teller machine

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automated teller machine
Back to top