ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

automated production

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *automated production*, -automated production-

automated production ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
automated production (n.) การผลิตเป็นจำนวนมาก Syn. manufacturing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า automated production
Back to top