ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auspicious time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auspicious time*, -auspicious time-

auspicious time ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฤกษ์งามยามดี (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
เป็นมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นสิริมงคล
เป็นสิริมงคล (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล
ได้ฤกษ์ (v.) reach the auspicious time or moment Syn. ฤกษ์ดี, ฤกษ์งามยามดี, เป็นมงคล, เป็นสิริมงคล
มงคลสมัย (n.) auspicious time See also: joyful festival, happy occasion
ราชาฤกษ์ (n.) auspicious time
ฤกษ์ (n.) auspicious time See also: auspicious moment, auspicious occasion Syn. เวลา, โอกาส, ยาม, กาล
ฤกษ์ดี (n.) auspicious time
ฤกษ์ล่าง (n.) a kind of auspicious time

auspicious time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อภิลักขิตกาล[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
อภิลักขิตสมัย[n.] (aphilakkhit) EN: auspicious time ; auspicious date ; auspicious era FR:
ได้ฤกษ์งามยามดี[n. exp.] (dāi roēk ng) EN: auspicious time FR:
ดูฤกษ์ยาม[v. exp.] (dū roēk yām) EN: find the auspicious time FR:
ลัคน์[X] (lak) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
ลัคนา[n.] (lakkhanā) EN: auspicious time ; sign of the zodiac under which one was born FR:
มงคลสมัย[n.] (mongkhonlas) EN: auspicious time FR:
ราชาฤกษ์[n.] (rāchāroēk) EN: auspicious time FR:
ฤกษ์ดี[n. exp.] (roēk dī) EN: auspicious time FR:
ฤกษ์ล่าง[n.] (roēklāng) EN: kind of auspicious time FR:
ฤกษ์งามยามดี[n. exp.] (roēk ngām y) EN: auspicious time ; right moment FR:
ได้ฤกษ์[v. exp.] (dāi roēk) EN: reach the auspicious time/moment FR:
เวลาอุบาทว์[n. exp.] (wēlā ubāt) EN: inauspicious time FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auspicious time
Back to top