ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auspicious occasion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auspicious occasion*, -auspicious occasion-

auspicious occasion ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มงคลฤกษ์ (n.) auspicious occasion Syn. ฤกษ์ดี

auspicious occasion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘉会[jiā huì, ㄐㄧㄚ ㄏㄨㄟˋ, 嘉会 / 嘉會] auspicious occasion; grand feast

auspicious occasion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
佳節;嘉節[かせつ, kasetsu] (n) auspicious occasion
嘉日[かじつ, kajitsu] (n) good day; auspicious occasion
祝い事;祝事[いわいごと;はぎごと(祝事)(ok), iwaigoto ; hagigoto ( iwaigoto )(ok)] (n) celebration; auspicious occasion
お目出度う(ateji)(P);御目出度う(ateji);お芽出度う(ateji);御芽出度う(ateji)[おめでとう, omedetou] (int) (uk) (See おめでたい・1) congratulations!; an auspicious occasion!; (P)
嘉辰;佳辰[かしん, kashin] (n) lucky day; auspicious occasion; happy day
紅白[こうはく, kouhaku] (n) red and white; colours for festive or auspicious occasions (colors); (P)

auspicious occasion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มงคลฤกษ์[n.] (mongkhonlar) EN: auspicious occasion FR:
งานอวมงคล[n. exp.] (ngān awamon) EN: funeral ; rites for the dead ; funereal occasion ; memorial service ; inauspicious occasion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auspicious occasion
Back to top