ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

auspicious moment

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *auspicious moment*, -auspicious moment-

auspicious moment ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฤกษ์[n.] (roēk) EN: auspicious moment ; propitious moment ; auspices ; auspiciuos occasion ; lucky time FR: moment propice [m] ; période faste [f]
ฤกษ์เช้า[n. exp.] (roēk chāo) EN: auspicious moment during the morning FR:
ฤกษ์พานาที[n.] (roēkphānāth) EN: propitious time ; auspicious moment FR:
เสียฤกษ์[v. exp.] (sīa roēk) EN: spoil the auspicious moment ; miss the opportunr moment FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า auspicious moment
Back to top