ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attach importance to race

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attach importance to race*, -attach importance to race-

attach importance to race ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ถือผิว[v.] (theūphiū) EN: practice racial discrimination ; practice segregation ; attach importance to race ; hold racialistic views ; follow a policy of apartheid FR: pratiquer la discrimination raciale

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attach importance to race
Back to top