ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at the beginning

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at the beginning*, -at the beginning-

at the beginning ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น, อันดับแรก, ประการแรก Syn. firstly Ops. lastly
at the beginning (adv.) อย่างแรก See also: ในขั้นแรก, แรกสุด, ก่อนอื่น Ops. lastly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นร้ายปลายดี (n.) be bad at the beginning and good at the end See also: project or career which started disastrously but whose end is auspicious Ops. ต้นดีปลายร้าย
ระยะต้น (adv.) at the beginning See also: first, initial Syn. ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก Ops. ระยะหลัง
ระยะเริ่มต้น (adv.) at the beginning See also: first, initial Syn. ระยะต้น, ช่วงแรก Ops. ระยะหลัง
ระยะแรก (adv.) at the beginning See also: first, initial Syn. ระยะต้น, ระยะเริ่มต้น, ช่วงแรก Ops. ระยะหลัง
ต้นปี (n.) at the beginning of the year See also: early in the year Ops. ท้ายปี, ปลายปี

at the beginning ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
片头[piàn tóu, ㄆㄧㄢˋ ㄊㄡˊ, 片头 / 片頭] opening titles (of movie); leader (blank film at the beginning and end of a reel)

at the beginning ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ていうか[, teiuka] (exp) I mean (used at the beginning of a sentence)
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
一筆啓上[いっぴつけいじょう, ippitsukeijou] (exp) (male) (set formula of greeting used by a man at the beginning of a brief note) Just a short note to tell you ...; This will just be a short note.
四月病[しがつびょう, shigatsubyou] (n) (See 五月病,六月病) euphoria experienced by college students or workplace recruits at the beginning of school or work
蹲踞[そんきょ, sonkyo] (n,vs) crouching; formal crouch performed at the beginning of a sumo or kendo match
追い羽根[おいばね, oibane] (n) battledore and shuttlecock game (played at the beginning of the year)
知らず;不知[しらず, shirazu] (n-suf) (1) not having; unaffected by; (conj) (2) (often as ~は知らず) aside; I don't know about ...; (3) (arch) (at the beginning of a sentence) I know not whether; I know not if

at the beginning ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องต้น[adv.] (beūangton) EN: at the beginning FR: au début ; d'abord ; au commencement ; initialement ; premièrement
หัวเก่า[n.] (hūakao) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns inwards (ย) FR: boucle initiale senestrorsum de certaines lettres thaïes (ย)
หัวลม[n.] (hūalom) EN: windward ; start of the gale ; wind at the beginning of the winter FR:
หัวออก[n.] (hūa-øk) EN: circle at the beginning of a Thai letter which turns outwards (พ) FR: boucle initiale dextrorsum de certaines lettres thaïes (พ)
หัวปีท้ายปี[X] (hūapīthāipī) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year FR: au début et à la fin de l'année
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
หน้าปากซอย[X] (nā pāk søi) EN: at the beginning of the soi FR: à l'entrée du soi
ปากถนน[X] (pāk thanon) EN: at the beginning of the street FR: à l'entrée de la rue
ระยะแรก[adv.] (raya raēk) EN: at the beginning FR: au début
ระยะเริ่มต้น[adv.] (raya roēmto) EN: at the beginning FR:
เริ่มแรก[adv.] (roēmraēk) EN: at first ; firstly ; initially ; at the beginning ; at the outset ; in the first place ; originally ; to begin with FR: d'abord ; au début ; au départ ; initialement
ต้นเดือน[X] (ton deūoen) EN: at the beginning of this month ; early this month FR: au début du mois
ต้นปี[X] (ton pī) EN: at the beginning of the year ; early in the year FR: au début de l'année ; plus tôt dans l'année
ต้นปีหน้า[X] (ton pī nā) EN: at the beginning of next year FR: au début de l'année prochaine
ตอนต้น[adv.] (tønton) EN: at the beginning FR: au début

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at the beginning
Back to top