ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at peace

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at peace*, -at peace-

at peace ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at peace (adj.) ที่สงบเงียบ See also: ที่มีสถานการณ์สงบ, ที่ไม่มีคลื่นลม Syn. quiet, undisturbed Ops. agitated

at peace ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
政通人和[zhèng tōng rén hé, ㄓㄥˋ ㄊㄨㄥ ㄖㄣˊ ㄏㄜˊ, 政通人和] efficient government, people at peace (成语 saw); all is well with the state and the people

at peace ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
治まる[おさまる, osamaru] (v5r,vi) to be at peace; to clamp down; to lessen (storm, terror, anger); (P)

at peace ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive FR:
นอนตาหลับ[v. exp.] (nøn tā lap) EN: be at peace FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at peace
Back to top