ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at one time

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at one time*, -at one time-

at one time ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at one time (adv.) ณ เวลาหนึ่งในอดีต See also: ครั้งหนึ่ง (ในอดีต) Syn. formerly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังขึ้น (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. แซ่ซ้อง
ประดัง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น, แซ่ซ้อง
แซ่ซ้อง (v.) talk at one time See also: talk at the same time Syn. ดังขึ้น

at one time ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一度[yī dù, ㄧ ㄉㄨˋ, 一度] for a time; at one time; one time; once

at one time ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一時[いちじ, ichiji] (n-t) (1) one o'clock; (n-adv,n-t) (2) once; at one time; formerly; before; (n-adv,n-t,adj-no) (3) (in weather forecasts, indicates that a given condition will hold for less than one-quarter of the forecast period) for a time; for a while; for the time being; for the present; for the moment; temporarily; (n) (4) (See 一時に) a time; one time; once; (P)
一時に[いちどきに;いちじに;いっときに, ichidokini ; ichijini ; ittokini] (adv) at the same time; at a time; at one time; simultaneously

at one time ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครั้งหนึ่ง[adv.] (khrang neun) EN: once ; at one time ; once upon a time FR: une fois ; il était une fois
รวด[adv.] (rūat) EN: at once ; at one time ; at a stretch ; throughout ; in succession ; one after another ; repeatedly FR: de suite ; en ligne ; consécutivement ; l'un après l'autre ; sans cesse ; à chaque fois

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at one time
Back to top