ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at leisure

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at leisure*, -at leisure-

at leisure ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at leisure (adj.) อยู่ว่างๆ See also: ไม่มีอะไรทำ, ไม่ทำงาน Syn. unemployed Ops. employed
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หย่อนอารมณ์ (v.) be at leisure See also: relax Syn. หย่อนใจ, พักผ่อน, ผ่อนคลาย

at leisure ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
のんびり[, nonbiri] (adv,n,vs) carefree; at leisure; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at leisure
Back to top