ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

at a distance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *at a distance*, -at a distance-

at a distance ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
at a distance (adv.) ที่นั่น See also: ที่โน่น, ตรงนั้น, ด้านนั้น Syn. over there, in that place

at a distance ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
超距作用[chāo jù zuò yòng, ㄔㄠ ㄐㄩˋ ㄗㄨㄛˋ ㄩㄥˋ, 超距作用] action at a distance (e.g. gravitational force)

at a distance ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
遠ざける[とおざける, toozakeru] (v1,vt) to keep away; to keep at a distance
敬遠[けいえん, keien] (n,vs) (1) pretending to respect someone while in fact staying distant from him; (2) keeping at a distance; (3) kicking upstairs; giving a batter an "intentional walk"; (P)
遠く[とおく, tooku] (adj-no,n-adv,n) far away; distant; at a distance; distant place; by far; (P)

at a distance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb at a distance FR: se distancier ; aliéner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า at a distance
Back to top