ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ask someone to lend a hand

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ask someone to lend a hand*, -ask someone to lend a hand-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ask someone to lend a hand
Back to top