ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as previously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as previously*, -as previously-

as previously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
可視化[かしか, kashika] (n,vs) (1) visualization (data, results, etc.); visualisation; (2) making something visible (that was previously unseen)

as previously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was FR: comme avant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as previously
Back to top