ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as it was

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as it was*, -as it was-

as it was ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างเดิม (adv.) as it was See also: as before, as previously, as usual Syn. เหมือนเดิม, อย่างเคย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We got on the train just as it was startingพวกเราขึ้นรถไฟพอดีกับที่รถไฟกำลังออกเลย
We get on the bus just as it was startingพวกเราขึ้นรถบัสพอดีกับที่รถเริ่มออกเดินทาง

as it was ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元の通り[もとのとおり, motonotoori] (n) as it was before
昔ながら[むかしながら, mukashinagara] (adv,adj-no) the same as it was long ago; unchanged; traditional
治す(P);直す(P)[なおす, naosu] (v5s,vt) (1) (usu. 治す) to cure; to heal; (2) (usu. 直す) to fix; to correct; to repair; (aux-v) (3) (usu. 直す) to do over again (after -masu base of verb); (4) (usu. 直す) to replace; to put back as it was; (5) (usu. 直す) to convert (into a different state); to transform; (P)

as it was ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เหมือนเดิม[adv.] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was FR: comme avant
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again FR: comme d'habitude ; comme à l'ordinaire

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as it was
Back to top