ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as it should be

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as it should be*, -as it should be-

as it should be ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
当然[dāng rán, ㄉㄤ ㄖㄢˊ, 当然 / 當然] only natural; as it should be; certainly; of course; without doubt

as it should be ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée
เท่าที่ควร[X] (thao thī kh) EN: as much as it should be FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as it should be
Back to top