ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as far as

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as far as*, -as far as-

as far as ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as far as in me lies (idm.) ทำดีที่สุดแล้ว See also: สุดความสามารถ
as far as it goes (idm.) เท่าที่จะเป็นได้ (มักใช้กล่าวถึงสิ่งที่มีไม่พอ)
as far as possible (idm.) มากเท่าที่มากได้
as far as someone is concerned (idm.) เท่าที่ทำได้ See also: เท่าที่ทราบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตราบที่ (conj.) as far as See also: as long as, until Syn. เท่าที่, เมื่อ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You can only go as far as you can seeคุณสามารถก้าวไปไกลได้แค่เท่าที่คุณสามารถมองเห็น
You can go as far as you believeคุณสามารถก้าวไปไกลเท่าที่คุณเชื่อ
As far as I am concerned it was a great successตามความเห็นของฉันมันเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่

as far as ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一望无际[yī wàng wú jì, ㄧ ㄨㄤˋ ˊ ㄐㄧˋ, 一望无际 / 一望無際] as far as the eye can see (成语 saw)
尽可能[jǐn kě néng, ㄐㄧㄣˇ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 尽可能 / 儘可能] as far as possible
对于[duì yú, ㄉㄨㄟˋ ㄩˊ, 对于 / 對於] regarding; as far as sth is concerned; with regards to

as far as ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きりり[, kiriri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) (See きりっと) stiff and slackless; tense without any looseness; (2) cling tightly; pulled or stretched as far as possible; (3) creaking of a door or oar
となると[, tonaruto] (exp) where ... is concerned; when it comes to ...; if it comes to ...; as far as ... is concerned; (P)
に取って[にとって, nitotte] (exp) (uk) (See 取る・1) to; for; concerning; as far as ... is concerned; regarding
満目荒涼[まんもくこうりょう, manmokukouryou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
満目蕭条[まんもくしょうじょう, manmokushoujou] (adj-t,adv-to) all nature being bleak and desolate; scene looking desolate and forlorn as far as the eye can see
限り[かぎり, kagiri] (n-adv,n) (1) limit; limits; bounds; (2) degree; extent; scope; (3) as far as possible; as much as possible; to the best of one's ability; (4) unless (after neg. verb); (5) the end; the last; (P)
までなら[, madenara] (exp) up to ... (e.g. items) (nuance of comparison); until ... (times); as far as; (P)
敢えて(P);敢て(io)[あえて, aete] (adv) (uk) dare (to do something); venture (often overcoming reluctance, or in the face of probable failure); take upon oneself; challenge; presume; (there is no) need to; (don't) go as far as; definitely (not); (P)

as far as ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จนกว่า[conj.] (jonkwā) EN: until ; till ; as long as ; as far as FR: jusqu'à ce que
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost FR:
ไปไม่ถึง[v. exp.] (pai mai the) EN: fall short (of) ; not got as far as ; not get (somewhere) FR: ne pas parvenir à atteindre
เท่าที่เห็น[adv.] (thao thī he) EN: as far as one sees ; from what can be seen FR:
เท่าที่นึกออก[adv.] (thao thī ne) EN: as far as one recalls ; as far as one remembers ; all one can think of FR:
เท่าที่ทราบ[adv.] (thao thī sā) EN: as far as one knows FR:
ถึง[prep.] (theung) EN: to ; as far as ; until ; till FR: vers ; jusqu'à ; à ; de
เถิง[prep.] (thoēng) EN: to ; as far as ; until ; till FR: vers ; jusqu'à ; à ; de
ตราบ[prep.] (trāp) EN: up to ; as far as ; until ; as long as ; to the end of FR: jusqu'à ; autant que
ตราบที่[X] (trāp thī) EN: as far as FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as far as
Back to top