ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as discretion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as discretion*, -as discretion-

as discretion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามควร[adv.] (tām khūan) EN: appropriately ; as fits ; as it should be ; as is proper ; as discretion ; suitably FR: comme il convient ; comme il faut ; comme il se doit ; de façon/manière appropriée

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as discretion
Back to top