ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as before

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as before*, -as before-

as before ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
as before (adv.) ในสภาพเดิม See also: ตามเดิม, เหมือนเดิม Syn. still the same
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดังเดิม (adv.) as before Syn. ตามเดิม, เหมือนเดิม
ตามเดิม (adv.) as before See also: as previously, as it was Syn. เหมือนเดิม
เดิม (adv.) as before See also: as formerly, as previously, originally Syn. ก่อน, แต่ก่อน
เหมือนเดิม (adv.) as before See also: still, as it was Syn. ดังเดิม, อย่างเดิม

as before ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
奥切诺斯[Ào qiē nuò sī, ㄠˋ ㄑㄧㄝ ㄋㄨㄛˋ ㄙ, 奥切诺斯 / 奧切諾斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
奥西娜斯[Ào xī nuó sī, ㄠˋ ㄒㄧ ㄋㄨㄛˊ ㄙ, 奥西娜斯 / 奧西娜斯] Oceanus, Titan God of the seas before Poseidon
依然[yī rán, ㄧ ㄖㄢˊ, 依然] still; as before
依旧[yī jiù, ㄧ ㄐㄧㄡˋ, 依旧 / 依舊] as before; still
一如既往[yī rú jì wǎng, ㄧ ㄖㄨˊ ㄐㄧˋ ㄨㄤˇ, 一如既往] (set phrase) just as in the past; as before; continuing as always

as before ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
元の通り[もとのとおり, motonotoori] (n) as it was before

as before ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เช่นเคย[adv.] (chen khoēi) EN: as usual ; as before ; usually FR: comme d'habitude
ดังแต่ก่อน[X] (dang taekøn) EN: as before FR:
ดีแตก[adj.] (dī taēk) EN: no longer as good as before ; turning out to be not so good ; swell-headed FR:
เดิม[adv.] (doēm) EN: at first ; originally ; before ; formerly ; originally ; same as before FR: au début ; à l'origine ; d'origine ; au départ
คงเส้นคงวา[adj.] (khongsenkho) EN: stable ; constant ; consistent ; steady ; same as before ; just as before ; remaining true to one's principles FR: fidè!e à ses principes
เหมือนเดิม[adv.] (meūoen doēm) EN: as before ; still ; as it was FR: comme avant ; comme précédement ; comme auparavant
เสมอต้นเสมอปลาย[adv.] (samoētonsam) EN: consistently ; same as before FR:
ตามเดิม[adv.] (tām doēm) EN: as before ; as previously ; as it was FR: comme avant
ตามเคย[adv.] (tām khoēi) EN: as usual ; as before ; as it was ; as always ; once again FR: comme d'habitude ; comme à l'ordinaire
อย่างเดิม[X] (yāng doēm) EN: as before ; the usual FR: comme avant ; tel qu'auparavant
อย่างเก่า[adv.] (yāng kao) EN: as before ; as formerly FR: comme avant
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as usual ; as before FR: comme d'habitude
อย่างเคย[adv.] (yāng khoēi) EN: as before ; as usual FR: comme d'habitude

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as before
Back to top