ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

as an instance

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *as an instance*, -as an instance-

as an instance ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ตามตัวอย่าง[adv.] (tām tūayāng) EN: as an example ; as an instance ; by sample FR: par exemple

as an instance ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Beispiel {n} | zum Beispiel | als Beispiel für | Beispiele anführen; anführeninstance | for instance | as an instance of | to instance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า as an instance
Back to top