ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

article of faith

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *article of faith*, -article of faith-

article of faith ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
article of faith (n.) ความเชื่อมั่น See also: ความเชื่ออย่างแรงกล้า Syn. strong belief

article of faith ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
信条[xìn tiáo, ㄒㄧㄣˋ ㄊㄧㄠˊ, 信条 / 信條] creed; article of faith

article of faith ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信条[しんじょう, shinjou] (n,adj-no) creed; belief; article of faith; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า article of faith
Back to top