ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrive at an agreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrive at an agreement*, -arrive at an agreement-

arrive at an agreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: come to terms ; arrive at an agreement FR:
ตกลงกันได้[v. exp.] (toklong kan) EN: come to an agreement ; arrive at an agreement FR: parvenir à un accord

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrive at an agreement
Back to top