ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrest warrant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrest warrant*, -arrest warrant-

arrest warrant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมายจับ[n.] (māijap) EN: warrant of arrest ; arrest warrant FR: mandat d'arrêt [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrest warrant
Back to top