ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

arrange for agreement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *arrange for agreement*, -arrange for agreement-

arrange for agreement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เกลี่ยไกล่[v.] (klīaklai) EN: reconcile ; mediate ; harmonize ; arrange for agreement ; settle matter FR: réconcilier

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า arrange for agreement
Back to top