ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

army leader

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *army leader*, -army leader-

army leader ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
แม่ทัพ (n.) army leader

army leader ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จักกาย[n.] (jakkāi) EN: army leader FR: chef d'armée [m]
ลาเง็ด[n.] (lā-nget) EN: army leader FR:
แม่ทัพ[n.] (maēthap) EN: army leader ; commander-in-chief ; army leader ; general ; commander general FR: commandant en chef [m] ; chef d'armée [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า army leader
Back to top