ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

area in decline

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *area in decline*, -area in decline-

area in decline ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งเสื่อมโทรม[n. exp.] (laeng seūam) EN: slum ; rotten place ; decayed area ; area in decline FR: taudis [mpl] ; bidonville [m] ; lieu dégradé [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า area in decline
Back to top