ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

appellation for the buddha whose essence is law

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *appellation for the buddha whose essence is law*, -appellation for the buddha whose essence is law-
สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า appellation for the buddha whose essence is law
Back to top