ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

apart from that

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *apart from that*, -apart from that-

apart from that ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
其外[qí wài, ㄑㄧˊ ㄨㄞˋ, 其外] besides; in addition; apart from that

apart from that ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
それはさておき[, sorehasateoki] (exp) (See 扠置く) apart from that; to return to the topic; enough of that; (P)
それより[, soreyori] (conj) apart from that; other than that; leaving that aside; more ... than that; but; however; (P)

apart from that ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า apart from that
Back to top