ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

any way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *any way*, -any way-

any way ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
There are many ways of learning a languageมีหลายๆ วิธีในการเรียนภาษาหนึ่งๆ
Are there any ways to avoid the effects?มีทางที่จะหลีกเลี่ยงผลกระทบเหล่านั้นไหม

any way ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诡计多端[guǐ jì duō duān, ㄍㄨㄟˇ ㄐㄧˋ ㄉㄨㄛ ㄉㄨㄢ, 诡计多端 / 詭計多端] deceitful in many ways (成语 saw); wily and mischievous; full of craft and cunning

any way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ประการใดประการหนึ่ง[X] (prakān dai ) EN: of some sort ; in some way ; either one ; one or the other ; in any respect ; in any way whatsoever ; anything FR:
แต่ประการใด[X] (taē prakān ) EN: in any way ; whatsoever ; at all FR:
แต่อย่างใด[X] (tāeyāngdai) EN: in any way ; any ; at all FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า any way
Back to top