ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

an assault by surprise

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *an assault by surprise*, -an assault by surprise-

an assault by surprise ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ไม้มืด[n.] (māimeūt) EN: ambush ; ambuscade ; an assault by surprise FR: embuscade [f] ; embûche [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า an assault by surprise
Back to top