ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

amusement centre

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *amusement centre*, -amusement centre-

amusement centre ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アミューズメントセンター[, amyu-zumentosenta-] (n) amusement center; amusement centre

amusement centre ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แหล่งเริงรมย์[n. exp.] (laeng roēng) EN: entertainment centre ; amusement centre FR: lieu de divertissement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า amusement centre
Back to top