ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

along with

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *along with*, -along with-

along with ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
along with (prep.) รวมทั้ง See also: รวมถึง, รวมเข้าด้วย Syn. together with
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คล้อย (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Syn. เห็นด้วย, คล้อยตาม Ops. ขัดแย้ง, ไม่ลงรอยกัน
ลงรอย (v.) get along with See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible Syn. ลงโบสถ์
ลงรอยกัน (v.) get along with See also: get on well together, be on good terms with someone, be compatible
ลงโบสถ์ (v.) get along with See also: be on good terms with someone, be compatible with Syn. ลงรอย
เข้า (v.) get along with See also: deal with Syn. เข้ากัน Ops. แยก, แตกแยก
เห็นด้วย (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Syn. เห็นตาม Ops. ขัดแย้ง
เห็นตาม (v.) go along with See also: follow, conform, haul, comply with, agree with Ops. ขัดแย้ง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You should have gone along with himเธอควรจะเข้ากันให้ได้กับเขานะ
We'll try getting along with themพวกเราจะพยายามเข้ากับพวกนั้นให้ได้

along with ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
相处[xiāng chǔ, ㄒㄧㄤ ㄔㄨˇ, 相处 / 相處] get along with each other
殉葬[xùn zàng, ㄒㄩㄣˋ ㄗㄤˋ, 殉葬] to bury sth along with the dead; sacrificial grave goods
一并[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一并 / 一併] to lump together; to treat along with all the others
一並[yī bìng, ㄧ ㄅㄧㄥˋ, 一並] variant of 一併|一并, to lump together; to treat along with all the others
偕同[xié tóng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄨㄥˊ, 偕同] along with; accompanied by; together with
随着[suí zhe, ㄙㄨㄟˊ ㄓㄜ˙, 随着 / 隨著] along with; in the wake of; following
连同[lián tóng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥˊ, 连同 / 連同] together with; along with

along with ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
そば飯;蕎麦飯[そばめし, sobameshi] (n) (uk) soba and rice cooked together along with meat, vegetables, etc. on a metal plate
ノリ突っ込み[ノリつっこみ, nori tsukkomi] (n) (See 突っ込み・2) going along with a joke, etc. at the beginning then pointing out its ridiculousness
乗せる(P);載せる[のせる, noseru] (v1,vt) (1) to place on (something); (2) (esp. 乗せる) to give (someone) a ride; to give a lift; to pick up; to help on board; (3) (esp. 載せる) to load (luggage); to carry; to take on board; (4) to send out (on the airwaves, etc.); (5) to deceive; to take for a ride; (6) to (sing) along with (musical accompaniment); (7) to let (someone) take part; (8) to excite (someone); (9) (載せる only) to publish (an article); to run (an ad); (P)
付いてくる(P);付いて来る(P)[ついてくる, tsuitekuru] (vk) (uk) to follow; to come along with one; to accompany; (P)
希望に沿う[きぼうにそう, kibounisou] (exp,v5u) to meet someone's requirements; to meet expectations; to go along with what somebody wants
打ち連れる;うち連れる[うちつれる, uchitsureru] (v1,vi) to go along with
横並び[よこならび, yokonarabi] (n,vs) (1) going along with something; following the crowd; (2) treating something in an equal or egalitarian manner
がてら[, gatera] (prt) on the same occasion; at the same time; coincidentally; along with; partly (to do, for)
くっ付く(P);食っ付く[くっつく, kuttsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to adhere to; to stick to; to cling to; (2) (uk) to keep close to; to go along with; (3) (uk) to get involved with; to be thick with; to become intimate; (P)
付き合う(P);付合う;つき合う[つきあう, tsukiau] (v5u,vi) (1) to associate with; to keep company with; to go out with; to go steady with; to get on with; (2) to go along with; to follow someone's lead; to accompany someone; to compromise; (P)
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P)
共に(P);倶に;供に(iK)[ともに, tomoni] (adv) (1) (uk) together; jointly; (2) (uk) (often as ...とともに) at the same time; with; as ...; including; along with; (3) (uk) both; (P)
折れ合う;おれ合う[おれあう, oreau] (v5u,vi) to get along with; to compromise; to make concessions; to come to an agreement
調子を合わせる[ちょうしをあわせる, choushiwoawaseru] (exp,v1) (1) to harmonize with; to keep in tune with; (2) to go along with; to keep in step
連ねる(P);列ねる[つらねる, tsuraneru] (v1,vt) (1) to line up; to put in a row; (2) (See 名を連ねる・なをつらねる,袂を連ねる・たもとをつらねる) to add (to a group); to accept (as a member of an organization, etc.); to join (e.g. a list); (3) (See 美辞麗句を連ねる・びじれいくをつらねる,書き連ねる・かきつらねる) to link; to put together; to string together (e.g. compliments); to enumerate; (4) to take along with; to bring with; (P)

along with ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เข้ากับ[v. exp.] (khao kap) EN: go with ; get along with FR:
เข้าผู้เข้าคน[v.] (khaophūkhao) EN: be able to adapt oneself to any situation ; get along with people ; communicate FR: pouvoir s'adapter à n'importe quelle situation
เคลียคลอ[v.] (khlīakhlø) EN: accompany ; come along with FR:
คล้อย[v.] (khløi) EN: go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; agree with ; defer FR: abonder (dans le sens de qqn)
คล้อยตาม[v.] (khløitām) EN: comply with ; consent ; go along with ; accept ; defer (to) FR:
กินไม่เข้า[v. exp.] (kin mai kha) EN: cannot get along with ; cannot hit it off with ; can't eat it FR:
กินเส้นกัน[v. exp.] (kinsen kan) EN: get along with FR:
ลงรอย[v. exp.] (long røi) EN: get along with ; get on well together ; be on good terms with someone ; be compatible ; come to terms ; agree FR: être en bons termes (avec qqn) ; être en accord (avec)
ลงรอยกัน[v. exp.] (longrøikan) EN: get along with FR:
ไม่ค่อยจะกินเส้นกัน[v. exp.] (maikhøi ja ) EN: don't get along with each other FR: ne pas aller ensemble
พลอย[adv.] (phløi) EN: in the same manner ; likewise ; also ; as well ; accordingly ; along with ; in the wake of ; in pace of FR: de la même façon
พร้อมด้วย[conj.] (phrøm dūay) EN: together with ; along with ; including ; in accompany with ; accompanied by ; in the company of FR: avec ; inclus ; accompagné de ; équipé de
ปรองดอง[v.] (prøngdøng) EN: harmonize ; be reconciled ; be in harmony ; compromise ; come to terms ; be in concord ; get along with FR: concilier ; harmoniser
รวมไปถึง[adv.] (rūam pai th) EN: including ; together with ; along with FR:
ศรศิลป์ไม่กินกัน[xp] (sønsinmaiki) EN: not be compatible ; not get along with FR:
ตลอดจน[conj.] (taløtjon) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with FR: ainsi que ; incluant
ตามใจ[v.] (tāmjai) EN: go along with ; please ; indulge ; pamper ; spoil ; humour ; give in to FR: faire plaisir
ถูกชะตากัน[v. exp.] (thūkchatā k) EN: get along with (s.o. ); really hit it off FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า along with
Back to top