ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

all present

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *all present*, -all present-

all present ในภาษาไทย

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พร้อมหน้าพร้อมตา (adv.) all present See also: all together Syn. พร้อมหน้า

all present ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
揃う[そろう, sorou] (v5u,vi) (1) to become complete; to be all present; to be a full set; to have everything at one's disposal; (2) to be equal; to be uniform; (3) to gather; to assemble; (P)

all present ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พร้อมหน้า[X] (phrømnā) EN: all together ; all present FR:
พร้อมหน้าพร้อมตา[adv.] (phrømnāphrø) EN: all together ; all present FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า all present
Back to top