ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aim high

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aim high*, -aim high-

aim high ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใฝ่สูง[v.] (faisūng) EN: be ambitious ; be ambitious for great achievement ; aim high ; fly high ; crave for greatness and success FR: être ambitieux

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aim high
Back to top